Покана за Общо събрание

02 септември 2020 г, 17:00 часа, офиса на Сдружение „Открити пространства“

Управителният съвет на „Сдружение Открити пространства“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 02.09.2020 г., от 17:00 часа в офиса на сдружението на адрес ул. „Бетовен“ 12, ет. 2, гр. Пловдив при следния дневен ред:

  1. Избор на нови членове на сдружението
  2. Приемане на финансов и описателен отчет на сдружението за 2019 г.
  3. Разни

Всички членове и приятели на сдружението са поканени да присъстват.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 18:00 ч. на същата дата и място.

-Управителен съвет на Сдружение „Открити пространства“

-01.08.2020 г., гр. Пловдив